TERMA DAN SYARAT- UMRAHKU.MY

TERMA DAN SYARAT SERAGAM BAGI PAKEJ PELANCONGAN KE LUAR NEGERI

1. DEPOSIT

Pelancongan Deposit maksimum sebanyak 25% daripada tambang pelancongan setiap orang mesti dibayar sebagai fi penempahan. Bakinya atau bayaran penuh mesti dibuat dalam masa 14 hari sebelum tarikh berlepas bagi pakej pelancongan Pengembara Perseorangan (FIT) dan 21 hari bagi pakej pelancongan berkumpulan. Kegagalan untuk mematuhi kehendak ini boleh mengakibatkan pembatalan penempahan dan pelucuthakan deposit. 

2. CAJ PINDAAN 

2.1 Bagi Pakej Pelancongan Pengembara Perseorangan (FIT) 2.1.1 Apabila pengesahan pelancongan sudah dibuat, apa-apa perubahan yang dibuat kemudiannya kepada penempahan itu akan dikenakan caj pindaan sebanyak RM 50.00 seorang bagi setiap perubahan. 2.1.2 Tiada perubahan boleh dibuat dalam masa 8 hari bekerja sebelum tarikh berlepas. 2.1.3 Perubahan seluruh tempahan merupakan pembatalan tempahan asal dan tertakluk kepada caj pembatalan seperti yang ditakrifkan dalam dasar pembatalan (lihat fasa 3.1 – untuk pakej pelancongan FIT)

2.2 Bagi Pakej Pelancongan Berkumpulan 2.2.1 Apabila pengesahan pelancongan sudah dibuat, tiada perubahan kepada tempahan boleh dibuatkan dalam masa 14 hari sebelum tarikh berlepas. 2.2.2 Walaubagaimanapun, apa-apa permintaan daripada mana-mana anggota untuk membuat apa-apa perubahan supaya dapat pulang lebih awal atau kemudian daripada kumpulannya, tertakluk kepada syarat masing-masing syarikat penerbangan. 2.2.3 Perubahan seluruh tempahan merupakan pembatalan tempahan asal. 

3. CAJ PEMBATALAN BAGI PEMBATALAN YANG DIBUAT OLEH ANGGOTA PELANCONGAN

3.1 Bagi Pakej Pelancongan FIT 3.2.1 Pembatalan tempahan mesti dibuat secara bertulis untuk mengelakkan salah faham. Jika syarikat menerima notis untuk membatalkan tempahan itu 30 hari atau lebih sebelum tarikh berlepas, fi pentadbiran minimum sebanyak RM 50.00 atau 10% daripada deposit pelancongan (mengikut yang mana-mana yang lebih rendah) seorang akan dikenakan. 3.2.2 Jika notis pembatalan itu diterima 29 hari atau kurang sebelum tarikh beelepas, caj yang berikut akan terpakai:

22-44 hari bekerja sebelum tarikh berlepasPelucutan deposit pelancongan
15-21 hari bekerja sebelum tarikh berlepas35% daripada tambang pelancongan
08-04 hari bekerja sebelum tarikh berlepas50% daripada tambang pelancongan
03-07 hari bekerja sebelum tarikh berlepas75% daripada tambang pelancongan
02 hari bekerja atau kurang sebelum tarikh berlepas100% daripada tambang pelancongan

Hendaklah terpakai sebagai tambahan kepada caj pembatalan seperti yang dinyatakan dalam fasal (Catatan: Tiket Kapal terbang adalah terhad dan tertakluk kepada Terma dan Syarat Syarikat Penerbangan. Ia mungkin tidak boleh diendorskan, tidak boleh dikeluarkan semula, tidak boleh diberi Bayaran balik dan tidak boleh dipindahkan laluan. Sebarang pemindahan kepada laluan atau pertukaran Tarikh perjalanan adalah atas risiko beliau sendiri. Syarikat atau Ejen bersekutunya tidak Bertanggungjawab atas apa-apa kerumitan yang timbul dan perbelanjaan tambahan yang tertanggung). 

Dasar pembatalan masing-masing syarikat penerbangan bagi promosi tambang istimewa hendaklah terpakai sebagai tambahan kepada caj pembatalan seperti yang dinyatakan dalam fasal 3.2.2 (Catatan: Tiket kapal terbang adalah terhad dan tertakluk kepada Terma dan Syarat Syarikat Penerbangan. Ia mungkin tidak boleh diendorskan, tidak boleh dikeluarkan semula, tidak boleh diberi bayaran balik dan tidak boleh dipindahkan laluan. Sebarang pemindahan kepada laluan atau pertukaran tarikh perjalanan adalah atas risiko beliau sendiri. Syarikat atau ejen bersekutunya tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerumitan yang timbul dan perbelanjaan tambahan yang tertanggung).

LAIN-LAIN CAJ TAMBAHAN JIKA PERLU:

 • Bayaran visa penuh sekiranya permohonan dan bayaran visa telah dibuat (caj bergantung pada harga visa).
 • Bayaran RM 150 dikenakan sekiranya beg dan buku panduan tidak dipulangkan dalam keadaan sempurna.
 • Pelucutan deposit RM 500 sekiranya bayaran deposit tempahan tiket telah dilakukan

4.0 PEMBATALAN OLEH SYARIKAT

Syarikat berhak membatalkan pakej yang ditawarkan jika berlaku bencana alam, perang, mogok, rusuhan atau atas arahan Kerajaan Malaysia yang di luar kawalan syarikat. Syarikat akan mengesyorkan pakej alternatif, sebaiknya ke destinasi yang sama atau destinasi lain. Sekiranya penumpang memutuskan untuk tidak menerima pakej alternative itu, semua wang yang telah dibayar akan dipulangkan kepada penumpang selepas ditolak fi pentadbiran yang dikenakan bayaran.

Jika keadaan memerlukan syarikat membatalkan lawatan disebabkan oleh kekurangan penumpang atau ketidakmampuan untuk memperoleh kemudahan pengangkutan atau penginapan, syarikat akan memulangkan semua wang yang telah dibayar dan juga membayar pampasan seperti berikut:

PEMBATALAN DITERIMACAJ PEMBATALAN BAGI SETIAP ORANG
8-14 hari bekerja sebelum tarikh berlepasBayaran balik penuh tambang pelancongan dan pampasan sebanyak RM50
1-7 hari bekerja sebelum tarikh berlepasBayaran balik penuh tambang pelancongan dan pampasan sebanyak RM75
Pada hari berlepasBayaran balik penuh tambang pelancongan dan pampasan sebanyak RM100

5.0 BUTIRAN PEMOHON

Semasa penempahan pakej, semua butiran dan maklumat yang diberikan oleh pemohon kepada syarikat adalah butiran dan maklumat yang digunapakai oleh syarikat bagi menyempurnakan tempahan pakej pemohon. Pemohon dikehendaki menyemak semua butiran dan maklumat yang diberikan sebelum membuat bayaran deposit dan menandatangani persetujuan tempahan pakej dan sekiranya tiada pembetulan dibuat, semua butiran dan maklumat yang diberi dianggap benar dan muktamad. Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi sebarang kejadian atau masalah yang timbul akibat daripada kesilapan butiran dan maklumat peribadi yang diberi pemohon.

Pemohon bertanggungjawab untuk mengisytiharkan tahap kesihatan pemohon kepada syarikat sebelum membuat tempahan. Syarikat berhak menolak tempahan pemohon sekiranya tahap kesihatan pemohon didapati membahayakan kesihatan dan keselamatan diri pemohon atau anggota lain dalam kumpulan.

Sekiranya pemohon memerlukan bantuan disebabkan tahap kesihatan pemohon, maka pemohon diwajibkan membawa ahli keluarga lain untuk membantu pemohon sepanjang perjalanan dan membawa sendiri peralatan bantuan seperti kerusi roda atau ubat-ubatan pemohon. Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk menjaga pemohon secara peribadi dan sekiranya perlu syarikat berhak untuk mengenakan bayaran tambahan kepada pemohon untuk mengupah pihak ketiga bagi menjaga pemohon.

6.0 DOKUMEN PERJALANAN

Adalah menjadi tanggungjawab pemohon untuk menyediakan segala dokumen perjalanan (pasport dan dokumen perjalanan yang diiktiraf bagi tempoh sah sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh kepulangan semula ke negara asal; perakuan vaksin dan kesihatan yang disyaratkan oleh pihak berkuasa negara yang hendak dilawati) yang diperlukan oleh pihak syarikat bagi tujuan permohonan visa atau lain-lain tujuan perjalanan.

Caj perkhidmatan dan fi visa adalah ditanggung sepenuhnya oleh pemohon. Jika atas apa-apa sebab, permohonan visa atau permit keluar yang perlu ditolak, tambang pelancongan selepas fi pentadbiran akan dibayar balik.

Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan atau menanggung liabiliti bagi apa-apa perbelanjaan, bayaran ganti atau bayaran balik tambang pelancongan jika mana-mana pemohon tidak dibenarkan masuk atau dideportasikan oleh pihak berkuasa imigresen kerana memiliki barangan yang menyalahi undang-undang atau memegang dokumen perjalanan yang tidak wajar atau sebab-sebab lain atau yang kelakuan dan aktivitinya dianggap oleh kerajaan asing itu boleh mendatangkan keburukan.

7.0 MAKLUMAT LAWATAN DAN HARGA PAKEJ

Harga semua pakej yang ditawarkan oleh syarikat adalah mengikut nilai matawang MYR semasa. Oleh kerana kadar nilai matawang MYR yang sering berubah berbanding US Dollar (USD) dan Saudi Riyal (SAR) atau lain-lain matawang berkaitan, maka harga pakej yang ditawarkan oleh syarikat juga boleh berubah mengikut kadar nilai matawang MYR semasa berbanding nilai matawang asing tersebut.

Harga pakej juga adalah tertakluk kepada pertukaran yang disebabkan oleh kenaikan tambang kapal terbang, kos pengangkutan lain, kadar hotel, kadar pertukaran mata wang asing, cukai kerajaan dan sebagainya. Oleh hal itu, syarikat berhak untuk mengubah mana-mana harga pakej setelah memberi notis tidak kurang dari 7 hari sebelum tarikh penerbangan kepada pemohon.

BAGASI

Syarikat penerbangan ada memperuntukan elaun bagasi percuma dan kauntum dan syaratnya mungkin berbeza antara satu syarikat kapal terbang dengan yang lain atau antara satu pihak berkuasa lapangan terbang dengan yang lain. Peraturan ini turut terpakai bagi bagasi yang dibawa sendiri di atas kapal terbang. Syarikat akan memaklumkan kepada pemohon tentang syarat berkenaan. Adalah menjadi tanggungjawab pemohon untuk membayar cas bagasi sekiranya berlaku lebihan timbangan bagasi pemohon.

HOTEL PENGINAPAN

Hotel penginapan adalah berdasarkan: 4/5 sebilik, 3 sebilik, 2 sebilik atau bilik seorang dan ia bergantung pada pakej pilihan pemohon dan harga pakej berbeza bergantung kepada dasar bilik. Jarak dan taraf bintang hotel penginapan yang dilampirkan didalam mana-mana iklan oleh syarikat adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pihak hotel sekadar rujukan sahaja. Pentarafan hotel dan jumlah bintang mungkin berbeza dari satu negara ke negara yang lain. Polisi mengenai waktu kemasukan (check-in) dan keluar (check-out) hotel penginapan adalah berbeza-beza mengikut polisi hotel berkenaan.

Syarikat berhak mengubah hotel penginapan dari hotel penginapan yang dinyatakan didalam mana-mana iklan syarikat kepada hotel penginapan yang lain di atas sebab-sebab tiada kekosongan atau masalah kerosakan bilik dengan pemakluman notis awal kepada pemohon sekurang-kurangnya 24 jam dari tarikh masuk hotel. Syarikat akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hotel penginapan ganti yang setaraf dengan hotel penginapan awal.

ATURCARA PAKEJ

Walaupun syarikat berusaha untuk memberikan perkhidmatan terbaik, namun syarikat tidak memberi jaminan bahawa semua aturcara yang disediakan adalah tidak berisiko dan sesuai untuk semua peringkat umur atau individu yang mempunyai rekod kesihatan yang kurang baik. Pemohon adalah dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kesihatan diri dan mengamalkan sikap berhati-hati sepanjang mengikuti pakej yang dipilih.

Aturcara perjalanan pakej yang diberikan kepada pemohon adalah sekadar rujukan sahaja. Aturcara perjalanan yang sebenar mungkin tidak sama dalam urutan seperti yang dilampirkan kerana perubahan cuaca dan keadaan trafik semasa lawatan, juga kerana keadaan yang di luar kawalan syarikat seperti tidak mendapat keizinan lawatan oleh pemerintah negara dilawati atau lain-lain sebab yang membuatkan jadual perjalanan mengalami sedikit perubahan. Syarikat akan memaklumkan kepada pemohon sekiranya ada apa-apa perubahan berlaku di dalam aturcara perjalanan.

Jadual syarikat penerbangan atau keadaan tempatan mungkin memerlukan lawatan bersiar-siar, hotel dan laluan diubah. Jika ini berlaku, syarikat akan membuat perkiraan alternative bergantung kepada keadaan tempatan.

INSURANS PERJALANAN

Perlindungan Insuran Takaful berkelompok (umrah) bagi jemaah berumur 3 hingga 65 tahun pada hari penerbangan telah termasuk di dalam pakej. Polisi insuran ini akan membayar pampasan bagi Kecederaan Tubuh Badan akibat Kemalangan, yang mana kecederaan ini sepenuhnya dan bebas dari apa-apa sebab lain yang mengakibatkan anda mengalami hilang keupayaan atau menyebabkan anda perlu menjalani perubatan atau berlakunya kematian.

Kematian/ Hilang Keupayaan Kekal Menyeluruh Akibat KemalanganRM 10,000.00
Perbelanjaan PengkebumianRM 500.00
Pembatalan atau Pemendekkan PerjalananRM 1,000.00
Perlindungan BagasiRM 1,000.00 dengan had RM 200.00 setiap item
Pembayaran Balik Perbelanjaan PerubatanRM 1,000.00
Elaun HospitalRM 2,500.00
Liabiliti DiriRM 50,000.00

** Polisi insuran ini tidak melindungi anda dari sakit/sakit sedia ada, kehilangan wang/ dokumen perjalanan diri, pemindahan perubatan/penghantaran jenazah, kelewatan perjalanan.

** Tuntutan tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan yang dikehendaki oleh syarikat Insuran.

Syarikat sangat menggalakkan pemohon untuk mengambil insuran perjalanan tambahan bagi mendapatkan perlindungan seperti yang dinyatakan di dalam Jadual Keempat Akta Industri Pelancongan 1992. Pemohon boleh merujuk kepada syarikat jenis polisi insuran tambahan yang ditawarkan.

Bagi pemohon yang tidak dilindungi Insuran Takaful berkelompok (umrah) iaitu bagi jemaah berumur bawah 3 tahun dan atas 65 tahun, pemohon adalah diwajibkan untuk mengambil insuran perjalanan pilihan yang ditawarkan pihak syarikat dengan tambahan bayaran yang ditanggung oleh pemohon.

Sekiranya pemohon memilih untuk tidak mengambil insurans perjalanan pilihan, pemohon perlu melampirkan notis bertulis dengan nyatakan sebab-sebab yang jelas tidak mengambil insurans perjalanan pilihan yang ditawarkan syarikat bagi mengelakkan salah faham.

HAK MENOLAK TEMPAHAN

Syarikat berhak untuk membatalkan atau menarik balik apa-apa jadual perjalanan, atau tempahan yang telah dibuat oleh pemohon atau untuk enggan menerima atau mengekalkan pemohon menjadi anggota pelancongan sekiranya pemohon didapati membahayakan kesihatan atau keselamatan, atau mengurangkan keselesaan atau keseronokan anggota yang lain dalam pelancongan itu.

Syarikat juga berhak membatalkan tempahan jika atas apa-apa sebab, mana-mana pembawa, hotel atau kontraktor lain enggan untuk membenarkan mana-mana pemohon menyertai pelancongan itu. Dalam mana-mana keadaan sedemikian tanggung jawab adalah semata-mata untuk memulangkan semula kepada pemohon wang yang telah dibayar setelah ditolak amaun perkhidmatan yang telah digunakan dan fi perkhidmatan dan fi pembatalan.

TANGGUNGJAWAB SYARIKAT

Syarikat dan ejen bersekutunya akan bertanggungjawab bagi perkhidmatan yang disediakan seperti pengangkutan, penginapan, hiburan dan makanan, sebagaimana yang ditunjukan dalam brosur syarikat. Syarikat akan membayar pampasan yang sesuai yang ditetapkan oleh Pesuruhjaya Pelancongan sekiranya, selepas penyiasatan dibuat, Pesuruhjaya mendapati perkhidmatan yang disediakan tidak seperti yang terdapat di dalam brosur perjanjian.

8.0 CARA PEMBAYARAN

Setiap pembayaran sama ada wang pendahuluan (deposit) atau baki bayaran pakej atau bayaran  tambahan lain-lain perlulah di bayar terus ke dalam akaun syarikat:

NAMA PEMEGANG AKAUNTERLAJAK TRAVEL SDN.BHD.
BANKMAYBANK BERHAD
NOMBOR AKAUN564548151533

Salinan slip bayaran perlu diberikan kepada syarikat dan seterusnya syarikat akan mengeluarkan resit/ invoice bayaran selepas pengesahan bayaran dengan pihak bank diperolehi.

Pemohon perlu membayar terus ke akaun syarikat seperti dinyatakan dan tidak sesekali membuat mana-mana bayaran sama ada wang pendahuluan (Deposit) atau baki bayaran pakej atau bayaran tambahan lain-lain kepada Pegawai Pemasaran (Ejen) lantikan syarikat. Syarikat tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemohon membuat sebarang bayaran ke mana-mana akaun lain selain daripada akaun syarikat yang dinyatakan.

Sekiranya pemohon membuat bayaran menggunakan Draft Bank atau Cek Persendirian, syarikat berhak menahan penempahan pakej dan resit/ invoice pengesahan bayaran sehingga penunaian bayaran selesai. Syarikat juga tidak akan bertanggungjawab sekiranya pakej yang ditempah pemohon habis dijual berikutan kelewatan penunaian bayaran pemohon yang dibuat melalui draft bank atau cek persendirian.

Syarikat juga berhak untuk menolak pembayaran secara Cek Persendirian atau Draft Bank sekiranya pembayaran yang dibuat permohonan adalah hampir dengan tarikh penerbangan dan memerlukan bayaran segera.

PANDUAN & SYARAT TEMPAHAN PAKEJ UMRAH 

Syarat-syarat pendaftaran :

 1. Terbuka kepada warganegara malaysia
 2. Berusia 18 tahun keatas sahaja
 3. Lengkap dengan 2 dos vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Untuk vaksin Sinovac diwajibkan ambil 1 dos “Booster”.
 4. Sihat tubuh badan dan sekiranya anda mempunyai sebarang penyakit. Anda perlu Lulus pemeriksaan kesihatan doktor. 
 5. Bayaran deposit sebanyak (RM 500 setiap seorang) untuk pendaftaran.
 6. Bayaran harga penuh pakej (45 hari sebelum tarikh berlepas)
 7. Mengisi borang pendaftaran Umrah dengan lengkap serta tandatangan.

Dokumen yang diperlukan :

 1. Passport Malaysia (Tempoh sah laku tidak kurang 6 BULAN dari tarikh pulang) & 
  mempunyai 6 muka surat kosong berturutan.
 2. Buku / Sijil Suntikan Meningitis ACYW 135 (Setiap seorang)
 3. Salinan Sijil Vaksin COVID-19 (Setiap seorang)
 4. 4 keping gambar berwarna. (Setiap seorang)
 • Saiz gambar berukuran 6cm x 4cm
 • Berlatar belakang putih
 • Zoom muka 80%
 • Lelaki : Tidak memakai songkok/kopiah/apa-apa diatas kepala
 • Wanita : Bertudung HITAM
 1. Salinan Kad Pengenalan yang terang dan jelas (Setiap seorang)
 2. Dokumen Mahram (Jika Perlu)

Maklumat Tambahan (Penting)

 • Wanita dibawah 45 tahun WAJIB pergi bersama mahram lelaki berumur melebihi 18 tahun. 
 • Passport yang tiada nama bapa perlu buat pengesahan di Imigresen pada passport atau sertakan kad pengenalan original jika memang tiada nama bapa. 
 • Pembalut (cover) passport selain warna passport antarabangsa Malaysia (merah) tidak diperlukan.
 • Anak angkat hanya boleh bermahram kepada bapa angkat yang tertulis nama pada sijil anak angkat. 

CARA MEMBUAT PEMBAYARAN

 1. Pembayaran deposit adalah sebanyak RM 500 non refundable (seorang)
 2. Boleh membuat bayaran melalui interbank transfer dari mana-mana bank, Online banking atau ATM atau walk in ke Pejabat Terlajak Travel Sdn Bhd.
NAMA PEMEGANG AKAUN TERLAJAK TRAVEL SDN BHD
BANK             :MAYBANK BERHAD
NO AKAUN    :564548151533
 • Pembayaran penuh dibuat 60 Hari sebelum tambahan deposit ke dua. Berbaki bayaran penuh 45 Hari sebelum penerbangan membuat Umrah
 • Selepas membuat pengesahan pembayaran, sila tuliskan nama peserta dan tarikh pakej di slip deposit bank. Seterusnya WhatsApp atau emailkan ke:

WHATSAPP : 013-6707224 – Faizal  

 EMAIL         : umrahku.my@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Terima Kasih Kerana Melawat Website Kami

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Umrahku.my will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.